Strona główna

Filmy 

Galerie

E-dziennik

Gazeta

Blog SKO Świetlica

Przedszkole

Osiągnięcia


Kadra


Rada Pedagogiczna


Uczniowie


Kalendarz

Egzaminy

Biblioteka

Samorząd Uczniowski

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty edukacyjne

Plan lekcji 2016/2017

Wykaz podręczników 2016/2017


Dowożenie


Harmonogram


Sekretariat


Czynny od 7.30 do 15.30

tel./fax 856568084

zegrodzisk@op.pl


Stołówka


Opłaty za wyżywienie uiszczamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.


Od 1 stycznia 2017r. wpłat dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy:

39 80 63 0001 00 20 0200 0361 0002

Prosimy o terminowe wpłaty!


Z wyżywienia wymeldowujemy najpóźniej do 8.30 w dniu nieobecności dziecka


Licznik odwiedzin Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisuLogo KOWEZiU


(NIE)BEZPIECZNY INTERNET


Interaktywna mapa


http://archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/LOGO%20E-TVBUG.jpg


 


 

Opieka świetlicowa

 

Świetlica dysponuje 4 salami, które służą do prowadzenia zajęć świetlicowych. Jest świetnie wyposażona. W 2015 roku przeszła gruntowny remont. Wymieniono wykładzinę, zamontowano nowe oprawy świetlne, zakupiono nowe meble, wymalowano ściany, zakupiono nowoczesny telewizor oraz wstawiono zestawy komputerowe podłączone do Internetu. Urządzono "salę bawialną" dla najmłodszych.

Zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, gry logiczne, zabawki, zabawki sensoryczne, zestawy plastyczne. Uczniowie mają do dyspozycji salę do odrabiania lekcji oraz na pierwszych i ostatnich lekcjach dostęp do sali gimnastycznej.

W świetlicy zatrudnieni są na stałe wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele, którym przydzielono po kilka godzin zajęć świetlicowych.

Wychowankowie przebywają w świetlicy według ustalonego rozkładu zajęć dostosowanego do rozkładu lekcji w szkole w godz. 700 – 1535 do chwili odjazdu do domu. Do świetlicy w roku szkolnym 2016/2017 zakwalifikowano z urzędu wszystkich uczniów dowożonych: 40 dzieci 5 i 6-letnich, 149 uczniów szkoły podstawowej oraz 118 uczniów gimnazjum. Do świetlicy przyjęto na wniosek rodziców uczniów dochodzących, tj.: 12 dzieci z oddziałów przedszkolnych, 16 uczniów szkoły podstawowej oraz 8 uczniów gimnazjum.Szczegółowe warunki korzystania ze świetlicy

  • Przed i po lekcjach na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie dojeżdżający lub uczniowie oczekujący na lekcje za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy.

  • Uczeń bezpośrednio po wyjściu z autobusu, udaje się do szatni, a następnie zgłasza się do wychowawcy świetlicy.

  • Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

  • Uczeń z zajęć świetlicowych może być zwolniony TYLKO na pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów lub osobiście przez osobę dorosłą (rodzice/prawni opiekunowie) TYLKO po wpisaniu się w „Zeszyt zwolnień indywidualnych”.

  • Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. Nieobecność na zajęciach w świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania ucznia.

  • Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie traktowane jak ucieczka z lekcji, o czym niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice.

  • Zachowanie na świetlicy ma wpływ na ocenę zachowanie ucznia w I okresie i na koniec roku.

  • Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez wychowawcę świetlicy.

  • Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

Zobacz regulamin świetlicy


 


 

Dowożenie

uczniów

 

Szkoła dysponuje czteroma autobusami szkolnymi, z czego trzy są w codziennym użytkowaniu, czwarty służy jako rezerwa. Codziennie każdy z 3 zatrudnionych kierowców wykonuje średnio po 6 kursów rano i popołudniu. Dodatkowo 4 kursy obsługuje autobus wynajęty z PKS w Siemiatyczach. Opiekę nad uczniami sprawują 4 opiekunowie. W ciągu dnia wszystkie autobusy szkolne pokonują łącznie ok. 580km, w tygodniu jest to ok. 2930km.

Uczniowie dowożeni są z 41 miejscowości z terenu Gminy Grodzisk oraz z 6 miejscowości z gmin: Drohiczyn, Perlejewo i Ciechanowiec.

W roku szkolnym 2016/2017 łącznie dojeżdża: 40 (87%) dzieci 5 i 6-letnich z tzw. zerówek, 149 (85,6%) uczniów szkoły podstawowej oraz 118 (90,7%) gimnazjalistów.

Zobacz regulamin dowożenia

Harmonogram dowożenia 

Stołówka szkolna

 

Stołówka szkolna zapewnia:

1) posiłki w formie śniadania (na życzenie rodziców) i jednodaniowego obiadu dla dzieci 5 i 6 - letnich przebywających 5 godzin w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i punkcie przedszkolnym;

2) posiłki w formie jednodaniowego obiadu dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum;

3) trzy posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek dla dzieci 3 i 4-letnich przebywających 8 godzin w punkcie przedszkolnym.

Wysokość opłat w Punkcie przedszkolnym „Arkadia Przedszkolaków” w Grodzisku oraz Zespole Szkół w Grodzisku:

1) Opłata za wyżywienie uczniów jest naliczana w wysokości 100% kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków.

2) Wysokość opłat za wyżywienie uczniów stanowi iloczyn stawki dziennej i ilość dni żywienia w miesiącu.

3) Odpłatność dla pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej stanowi dwukrotność odpłatności dla uczniów.

4) Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej określa Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego w porozumieniu z Organem prowadzącym szkołę po sporządzeniu kalkulacji. Przy ustalaniu dziennej stawki żywieniowej bierze się pod uwagę: normy żywieniowe dla określonego wieku dzieci, poziom cen artykułów spożywczych oraz wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci młodzieży w tych jednostkach.


 

Płatności

za wyżywienie

 

Od 1 września 2015r. stawka żywieniowa wynosi 3 zł, natomiast w młodszej grupie przedszkolnej 6 zł.

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2017r. wpłat za wyżywienie dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy w banku bądź też elektronicznie. Należy wskazać imię, nazwisko, klasę (w przypadku więcej niż jednego dziecka imiona, nazwiska, klasy), miesiąc.

Numer rachunku pozostaje bez zmian:  39 80 63 0001 00 20 0200 0361 0002

 Prosimy o terminowe wpłaty!!!

Nieobecność ucznia w szkole zgłasza się u Intendenta telefonicznie (tel. 856568113, 856568084) lub drogą elektroniczną intendentmarta@op.pl, bądź też osobiście (rodzic, starsze rodzeństwo, wychowawca klas 0 – III).

Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc lub podlegać zwrotowi.

Zobacz regulamin stołówki szkolnej

Aneks do regulaminu z dn. 30.12.2016r.


Szczegółowe ustalenia dotyczące zwrotów

1)   W przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole w celu dokonania odpisu zgłasza się ten fakt z jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godz. 1400 dnia poprzedzającego nieobecność, w przeciwnym razie zwrot za następny dzień nie będzie możliwy.

2)    W wyjątkowych przypadkach (nagłej choroby lub zdarzeń losowych) zgłasza się ten fakt w danym dniu najpóźniej do godz. 8.30, w przeciwnym razie zwrot za dany dzień nie będzie możliwy.


 


Ważne telefony:

856568481 - Dyrektor

856568084 - Sekretariat

856568011 - Wicedyrektor

856568113 - Intendent

856574053 - Higienistka szkolna

856568019 - Punkt przedszkolny

856552365 - Księgowość szkolna

856552612 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w SiemiatyczachZapraszamy do lektury najnowszego numeru gazety szkolnejZrealizowane projekty

z funduszy unijnych


Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej 2012/2013


Punkt Przedszkolny "Arkadia Przedszkolaków" w Grodzisku - 2012 - 2014


Modernizacja oddziałów przedszkolnych - 2014/2015


Zrealizowane projekty

ekologiczne z funduszy WFOŚ i GW

w Białymstoku


"Niech każdy mieszkaniec Grodziska dba o ochronę środowiska" - 2013 - 2014


"Lasy czyste i niebo przejrzyste" - 2015/2016


"Zdrowa gleba - da nam chleba" - 2016/2017


Dzwonki


Wariant I

(lekcje 45 min., przerwy 10 – 15 min

1.      -    800 –   845

2.      -    855 –   940

3.      -    950 – 1035

4.      -  1050 – 1135

5.      -  1150 – 1235

6.      -  1250 – 1335

7.      -  1345 – 1430

8.      -  1440 – 1525

Wariant II

(lekcje 35 min., przerwy
5 – 10 min)

1.      -    800 –   835

2.      -    840 –   915

3.      -    920 –   955

4.      -  1005 – 1040

5.      -  1050 – 1125

6.      -  1135 – 1210

7.      -  1215 – 1250

8.      -  1255 – 1330


Gdzie jesteśmy?

Zobacz mapę...mapa gminyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży


CKE


Znalezione obrazy dla zapytania Ośrodek Rozwoju Edukacji


DZIECI AFRYKI

 


 


 


 

Znajdź nas na mapie!

Google Maps

 

* Strona szkoły istnieje od 12 czerwca 2002 r. *

 
 

Kontakt

* Zespół Szkół w Grodzisku *

* ul. 1 Maja 34 *

* 17-315 Grodzisk *

* tel./fax 856568084 *

zegrodzisk@op.pl

 
 

 

 

Organ prowadzący szkołę:

Urząd Gminy w Grodzisku

http://www.gminagrodzisk.pl