Strona główna

Filmy 

Galerie

E-dziennik

Gazeta

Blog SKO Świetlica

Przedszkole

Osiągnięcia


Kadra


Rada Pedagogiczna


Uczniowie


Kalendarz

Egzaminy

Biblioteka

Samorząd Uczniowski

Zajęcia pozalekcyjne

Projekty edukacyjne

Plan lekcji 2017/2018


Dowożenie


Harmonogram


Sekretariat


Czynny od 7.30 do 15.30

tel./fax 856568084

zegrodzisk@op.pl


Stołówka


Opłaty za wyżywienie uiszczamy w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca.


Od 1 stycznia 2017r. wpłat dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy:

39 80 63 0001 00 20 0200 0361 0002

Prosimy o terminowe wpłaty!


Z wyżywienia wymeldowujemy najpóźniej do 8.30 w dniu nieobecności dziecka


Licznik odwiedzin Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisuLogo KOWEZiU


(NIE)BEZPIECZNY INTERNET


Interaktywna mapa


http://archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/LOGO%20E-TVBUG.jpg


 


 

Opieka świetlicowa

 

Świetlica dysponuje 2 salami, które służą do prowadzenia zajęć świetlicowych.

W świetlicy zatrudnieni są na stałe wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele, którym przydzielono po kilka godzin zajęć świetlicowych.

Wychowankowie przebywają w świetlicy według ustalonego rozkładu zajęć dostosowanego do rozkładu lekcji w szkole w godz. 700 – 1535 do chwili odjazdu do domu.

Do świetlicy w roku szkolnym 2017/2018 zakwalifikowano z urzędu wszystkich uczniów dowożonych: 36 dzieci 5 i 6-letnich, 173 uczniów szkoły podstawowej oraz 81 uczniów gimnazjum. Do świetlicy przyjęto na wniosek rodziców uczniów dochodzących: 14 ucz. szkoły podstawowej oraz 2 ucz. gimnazjum.


Szczegółowe warunki korzystania ze świetlicy

  • Przed i po lekcjach na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie dojeżdżający lub uczniowie oczekujący na lekcje za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy.

  • Uczeń bezpośrednio po wyjściu z autobusu, udaje się do szatni, a następnie zgłasza się do wychowawcy świetlicy.

  • Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

  • Uczeń z zajęć świetlicowych może być zwolniony TYLKO na pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów lub osobiście przez osobę dorosłą (rodzice/prawni opiekunowie) TYLKO po wpisaniu się w „Zeszyt zwolnień indywidualnych”.

  • Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. Nieobecność na zajęciach w świetlicy ma wpływ na ocenę z zachowania ucznia.

  • Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie traktowane jak ucieczka z lekcji, o czym niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice.

  • Zachowanie na świetlicy ma wpływ na ocenę zachowanie ucznia w I okresie i na koniec roku.

  • Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek stosować się do poleceń wydawanych przez wychowawcę świetlicy.

  • Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania wychowawcy świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

Zobacz regulamin świetlicy


 


 

Dowożenie

uczniów

 

Szkoła dysponuje czteroma autobusami szkolnymi, z czego trzy są w codziennym użytkowaniu, czwarty służy jako rezerwa. Codziennie każdy z 3 zatrudnionych kierowców wykonuje średnio po 6 kursów rano i popołudniu. Dodatkowo 4 kursy obsługuje autobus wynajęty z PKS w Siemiatyczach. Opiekę nad uczniami sprawują 4 opiekunowie. W ciągu dnia wszystkie autobusy szkolne pokonują łącznie ok. 578km, w tygodniu jest to ok. 2890km.

Uczniowie dowożeni są z 41 miejscowości z terenu Gminy Grodzisk oraz z 6 miejscowości z gmin: Drohiczyn i Ciechanowiec.

W roku szkolnym 2017/2018 łącznie dojeżdża: 36 dzieci 5 i 6-letnich, 173 (84%) uczniów szkoły podstawowej oraz 81 (90%) gimnazjalistów.

Zobacz regulamin dowożenia

Harmonogram dowożenia 

Stołówka szkolna

 

Stołówka szkolna zapewnia:

1) posiłki w formie śniadania (na życzenie rodziców) i jednodaniowego obiadu dla dzieci 5 i 6 - letnich przebywających 5 godzin w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i punkcie przedszkolnym;

2) posiłki w formie jednodaniowego obiadu dla uczniów klas I – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum;

3) trzy posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek dla dzieci 3 i 4-letnich przebywających 8 godzin w punkcie przedszkolnym.

Wysokość opłat w Przedszkolu w Grodzisku oraz Zespole Szkół w Grodzisku:

1) Opłata za wyżywienie uczniów jest naliczana w wysokości 100% kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków.

2) Wysokość opłat za wyżywienie uczniów stanowi iloczyn stawki dziennej i ilość dni żywienia w miesiącu.

3) Odpłatność dla pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej stanowi dwukrotność odpłatności dla uczniów.

4) Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej określa Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego w porozumieniu z Organem prowadzącym szkołę po sporządzeniu kalkulacji. Przy ustalaniu dziennej stawki żywieniowej bierze się pod uwagę: normy żywieniowe dla określonego wieku dzieci, poziom cen artykułów spożywczych oraz wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci młodzieży w tych jednostkach.


 

Płatności

za wyżywienie

 

Od 1 września 2015r. stawka żywieniowa wynosi 3 zł, natomiast w młodszej grupie przedszkolnej 6 zł.

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2017r. wpłat za wyżywienie dokonujemy wyłącznie na rachunek bankowy w banku bądź też elektronicznie. Należy wskazać imię, nazwisko, klasę (w przypadku więcej niż jednego dziecka imiona, nazwiska, klasy), miesiąc.

Numer rachunku pozostaje bez zmian:  39 80 63 0001 00 20 0200 0361 0002

 Prosimy o terminowe wpłaty!!!

Nieobecność ucznia w szkole zgłasza się u Intendenta telefonicznie (tel. 856568113, 856568084) lub drogą elektroniczną intendentmarta@op.pl, bądź też osobiście (rodzic, starsze rodzeństwo, wychowawca klas 0 – III).

Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc lub podlegać zwrotowi.

Zobacz regulamin stołówki szkolnej

Aneks do regulaminu z dn. 30.12.2016r.


Szczegółowe ustalenia dotyczące zwrotów

1)   W przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole w celu dokonania odpisu zgłasza się ten fakt z jednodniowym wyprzedzeniem najpóźniej do godz. 1400 dnia poprzedzającego nieobecność, w przeciwnym razie zwrot za następny dzień nie będzie możliwy.

2)    W wyjątkowych przypadkach (nagłej choroby lub zdarzeń losowych) zgłasza się ten fakt w danym dniu najpóźniej do godz. 8.30, w przeciwnym razie zwrot za dany dzień nie będzie możliwy.


 


Ważne telefony:

856568481 - Dyrektor

856568084 - Sekretariat

856568011 - Wicedyrektor

856568113 - Intendent

856574053 - Higienistka szkolna

856568019 - Przedszkole

856552365 - Księgowość szkolna

856552612 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w SiemiatyczachZapraszamy do lektury najnowszego numeru gazety szkolnejZrealizowane projekty

z funduszy unijnych


Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej 2012/2013


Punkt Przedszkolny "Arkadia Przedszkolaków" w Grodzisku - 2012 - 2014


Modernizacja oddziałów przedszkolnych - 2014/2015


Zrealizowane projekty

ekologiczne z funduszy WFOŚ i GW

w Białymstoku


"Niech każdy mieszkaniec Grodziska dba o ochronę środowiska" - 2013 - 2014


"Lasy czyste i niebo przejrzyste" - 2015/2016


"Zdrowa gleba - da nam chleba" - 2016/2017


Dzwonki


Wariant I

(lekcje 45 min., przerwy 10 – 15 min

1.      -    800 –   845

2.      -    855 –   940

3.      -    950 – 1035

4.      -  1050 – 1135

5.      -  1150 – 1235

6.      -  1250 – 1335

7.      -  1345 – 1430

8.      -  1440 – 1525

Wariant II

(lekcje 35 min., przerwy
5 – 10 min)

1.      -    800 –   835

2.      -    840 –   915

3.      -    920 –   955

4.      -  1005 – 1040

5.      -  1050 – 1125

6.      -  1135 – 1210

7.      -  1215 – 1250

8.      -  1255 – 1330


Gdzie jesteśmy?

Zobacz mapę...mapa gminyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży


CKE


Znalezione obrazy dla zapytania Ośrodek Rozwoju Edukacji


DZIECI AFRYKI

 


 


 


 

Znajdź nas na mapie!

Google Maps

 

* Strona szkoły istnieje od 12 czerwca 2002 r. *

 
 

Kontakt

* Zespół Szkół w Grodzisku *

* ul. 1 Maja 34 *

* 17-315 Grodzisk *

* tel./fax 856568084 *

zegrodzisk@op.pl

 
 

 

 

Organ prowadzący szkołę:

Urząd Gminy w Grodzisku

http://www.gminagrodzisk.pl